Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Издавани документи

СПИСЪК на ЛИЦЕНЗИТЕ, РАЗРЕШЕНИЯТА, СВИДЕТЕЛСТВАТА, УДОСТОВЕРЕНИЯТА И ОДОБРЕНИЯТА,  ИЗДАВАНИ ОТ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ": docgva1.pdf (133.85 KB)

 


1. СПИСЪК НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ ОТ отдел "Икономическо регулиране" (съвместно с ОТДЕЛ ПРАВЕН) ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ:

 

1.1 Издаване оперативен лиценз на въздушен превозвач по реда на Регламент (ЕО) №  1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността;

 

 

2.СПИСЪК НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ ОТ отдел "Eксплоатационни стандарти и лицензиране" ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ:

 

2.1. Издаване на свидетелство за авиационен оператор по Наредба № 37 от 5.10.2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях, изд. от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.;

2.2. Издаване на свидетелство за авиационен оператор по Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.), изд. от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 2000 г.;

2.3. Издаване на удостоверение за одобрение за ползване на авиационен тренажор;

2.4. Издаване и подновяване на свидетелство за авиационен учебен  център/удостоверение за одобрение по Наредба №27;

2.5. Издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал - пилоти, кабинен екипаж, полетни диспечери, бордни инженери, щурмани, бордни съпроводители, за техническо обслужване;

2.6. Признаване на свидетелства за правоспособност на чужди граждани;

2.7. Издаване на разрешително за проверяващ;

2.8. Издаване на удостоверение за теоретичен изпит;

2.9. Издаване и подновяване на свидетелства за организации за летателно обучение (FTO), организации за обучение за издаване на квалификация за тип (TRTO), регистрирани центрове (RF) по Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в JAR-FCL (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.), изд. от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.;

2.10. Свидетелства за медицинска годност на авиационния персонал;

 

3. СПИСЪК НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ ОТ отдел "Сертифициране и аеронавигационно обслужване" ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ:

 

3.1. Издаване и подновяване на свидетелства за правоспособност на ръководители на полети, асистент координатори на полети, координатори по УВД, инженерно-технически състав;

3.2. Издаване и подновяване на свидетелство на авиационен учебен център;

3.3. Издаване и подновяване на свидетелства за правоспособност на инструктори към авиационния учебен център;

3.4. Издаване и подновяване на свидетелство на доставчик на аеронавигационно обслужване (ДАНО);

3.5. Издаване и подновяване на свидетелства за експлоатационна годност на автоматизираните системи за УВД в ДП „РВД";

3.6. Издаване и подновяване на свидетелства за експлоатационна годност на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане;

 

 

4. СПИСЪК НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ ОТ отдел "Летища и лицензиране на летищни оператори ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ:

 

4.1.  Издаване на  лицензи на летищни оператори;

4.2. Издаване на лицензи на оператори по наземно обслужване или самообслужване;

4.3. Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на граждански летища и летателни площадки;

4.4. Издаване на удостоверения за експлоатационна годност и на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства (ВС), товарене и разтоварване на багажи и товари (включително и поща) по Наредба  № 20 ;

 

 

5. СПИСЪК НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ ОТ отдел "Летателна годност" ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ:

 

5.1.      Одобрения на организации

5.1.1.   Одобрение на организация по Part MG (EASA Form 14) - в две разновидности - за организации, имащи САО - търговска дейност и за останалите организации; 

5.1.2.   Одобрение на организация по Part MF (EASA Form 3F);

5.1.3.   Одобрение на организация по Part 145 (EASA Form 3);

5.1.4.   Одобрение на организация по Part 147 (EASA Form 11);

5.1.5.   Одобрение на организация по национално законодателство - по Наредба 145.

 

5.2.      Одобрение на ръководен персонал - EASA Form 4 за всички одобрени организации;

 

5.3.      Одобрение на документи на организации

5.3.1.   Описание на организация (по Part MG, MF,145, 147, по наредба 145)

5.3.2.   Технически борден дневник - по типове ВС;

5.3.3.   Програма за техническо обслужване на ВС - по типове ВС;

5.3.4.   Списък на минималното оборудване (MEL) - индивидуално за всяко ВС.

 

5.4.      Издаване на удостоверения за ВС

5.4.1.   Удостоверение за регистрация (C of R)

5.4.2    Ограничено удостоверение за регистрация (C of RR);

5.4.3.   Удостоверение за летателна годност - EASA Form 24

5.4.4    Ограничено удостоверение за летателна годност  EASA Form 25

5.4.5    Техническо свидетелство (летателна годност за ВС по националното законодателство),

5.4.6.   Специално удостоверение за ЛГ (летателна годност за любителски построено ВС пo националното законодателство)  

5.4.7.   Удостоверение за преглед на летателна годност - EASA Form 15a;

5.4.8.   Удостоверение за съответствие с нормите за авиационен шум - EASA Form 45;

5.4.9.   Разрешително за използване на радиостанция на въздухоплавателно средство- BG Form;                                                                      

5.4.10. Анулиране регистрация на ВС (Cancel of Registration);

5.4.11. Експортно удостоверение за летателна годност (Export);

5.4.12. Удостоверение за липса на регистрация (Non Registration);

5.4.13. Разрешение за полети (Permit to Fly) - EASA Form 20a.

5.4.14. Назначаване на S-Mode код (24 битов адрес на ВС).

5.4.15. Писма за записи на залози и запори, анулиране и заличаване на записите

 

 

 За повече информация : Вътрешни правила на административно обслужване